>>>  NARODOWY FUNDUSZ ROZWOJU CZYTELNICTWA

 


ksiazki1.fw-2

Zarządzenie Nr 7/2012

 Dyrektora Zespołu Szkół w Kochanowicach

z dnia  02.04.2012 r.

 

Dotyczy: Regulaminu Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół w Kochanowicach

 

Z dniem 02.04.2012 r. wprowadzam załączony Regulamin Biblioteki Szkolnej wraz z Instrukcją inwentaryzacji zbiorów, zarządzania i prowadzenia dokumentacji Biblioteki.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm. oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205z 2008, poz. 1283)

 

 

REGULAMUN

 

Biblioteki Szkolnej

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 

Biblioteka Szkolna działa w oparciu o następujące akty prawne:

·  Ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 28.07.1997 r. nr 85 poz. 539)

·  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205z 2008, poz. 1283)

 

§ 2

Niniejszy Regulamin jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym w Bibliotece.

 

§ 3

Do zadań Biblioteki należy:

·  organizowanie warsztatów dydaktycznych poprzez odpowiednie gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury oraz działalność informacyjną, umożliwiającą jak najszersze wykorzystanie księgozbioru biblioteki.

·  współpraca z innymi bibliotekami gminnymi w zakresie wymiany wydawnictw i źródeł informacji,

§ 4

Pracami Biblioteki kieruje i ponosi odpowiedzialność materialną Bibliotekarka.

 

 

II. GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW

§ 5

 

· Biblioteka gromadzi zbiory z zakupu,  darów instytucji i osób prywatnych .

· Biblioteka dokonuje zakupów ze środków finansowych Szkoły oraz Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół.

 

§ 6

 

Konserwacja zbiorów

Biblioteka wykonuje sama prace introligatorskie i konserwatorskie księgozbioru. Szczególnej ochronie podlegają zbiory cenne i pozycje jedno-egzemplarzowe.

§ 7

 

Zabezpieczenie zbiorów

Biblioteka we współpracy z administracją Szkoły dba o należyte zabezpieczenie zbiorów:

· przed kradzieżą,

· przed destrukcyjnym działaniem:

§ czynników atmosferycznych (kurz, pył, wilgoć, temperatura itp.)

§ gazów spalinowych,

§ energią promieniowania,

§czynnikami biologicznymi

· wypadkami losowymi (pożar, powódź).

 

§8

Ewidencja i kontrola zbiorów

Zasady inwentaryzacji zbiorów, prowadzenia i dokumentacji Biblioteki reguluje Instrukcja (w załączeniu).

§ 9

 

Opracowywanie zbiorów

Do obowiązków biblioteki należy opracowywanie wszystkich rodzajów zbiorów wpływających do biblioteki, takich jak:

· druki zwarte,

Zadania te realizowane są poprzez:

· przysposabianie zbiorów pod względem technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami w bibliotekarstwie polskim,

· nadawanie sygnatur zbiorom,

· opracowywanie rzeczowe nowych nabytków oraz retrospektywne opracowywanie zbiorów.

§ 10

 

Działalność informacyjna

1. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną dla uczniów i pracowników  w zakresie:

· informacji bibliograficznej,

· informacji bibliotecznej,

· informacji katalogowej,

· informacji dokumentacyjnej,

· informacji tekstowej,

· informacji rzeczowej,

· upowszechniania nowości wydawniczych.

2. Biblioteka prowadzi katalogi tradycyjne szufladkowo-kartkowe alfabetyczne i tematyczne

 

 

III. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

 

 

Przepisy ogólne

 

§ 11

 

1. Biblioteka udostępnia zbiory własne jak również sprowadzane z innych bibliotek w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych.

Realizacja tego zadania następuje poprzez:

· udostępnianie księgozbioru w czytelni,

· udostępnianie księgozbioru w wypożyczalni,

· wypożyczanie materiałów bibliotecznych

§ 12

 

1. Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać:

· uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Kochanowicach,

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3.Osoba korzystająca z biblioteki zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz do stosowania się do wskazówek bibliotekarza.

 

§ 13

 

Na terenie biblioteki nie wolno spożywać posiłków, palić tytoniu, korzystać z telefonów komórkowych.

§ 14

 

Wypożyczalnia i czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku.

 

Przepisy dla korzystających z wypożyczalni

§ 15

 

1. Prawo do wypożyczania dzieł na zewnątrz, po założenia przez pracownika biblioteki kartoteki osobowej, posiadają:

· pracownicy,

· uczniowie.

§ 16

 

Na zewnątrz nie wypożycza się:

· księgozbioru podręcznego,

· wydawnictw encyklopedycznych, leksykonów, słowników, informatorów itp.

· dzieł rzadkich i kosztownych,

· wydawnictw wymagających konserwacji,

· zbiorów zastrzeżonych przez bibliotekę.

Kierownik Biblioteki zachowuje prawo do zmiany limitów wypożyczeń.

§ 17

 

Dzieła wypożycza się:

· pracownikom – na okres do 1 roku,

· uczniom – na okres do 1 miesiąca.

§ 18

 

Niedopuszczalne jest niszczenie wypożyczonych materiałów przez podkreślanie, notowanie uwag oraz zaginanie kart.

Wypożyczone dzieło winno być obłożone papierem i zabezpieczone przed uszkodzeniem przy przenoszeniu.

 

§ 19

 

Należy ściśle przestrzegać terminów zwrotu wypożyczonych książek.

§ 20

 

W razie uszkodzenia lub zniszczenia dzieła czytelnik zobowiązany jest pokryć straty. Czytelnik za zgubienie lektury szkolnej zobowiązany jest przynieść lekturę o tym samym tytule, a za inną zagubioną książkę zobowiązany jest przynieść książkę o podobnej tematyce i wartości.

§ 21

 

Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę lub udający się na urlop co najmniej na 1 miesiące, uczniowie przed zakończeniem roku szkolnego oraz przed ukończeniem edukacji w Zespole Szkół w Kochanowicach .

 

Przepisy dla korzystających z czytelni

§ 22

 

Zbiory czytelni są ogólnodostępne, a ze zbiorów czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu.

§ 23

Czytelnicy zobowiązani są do:

· korzystania z czytelni bez okryć wierzchni, teczek, parasoli itp.

· zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu Udostępniania Zbiorów,

· zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów oraz okazania ich przy wychodzeniu z czytelni,

· zwrócenia dzieł w stanie nieuszkodzonym,

· zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi zauważonych braków.

§ 24

 

Zabrania się wynoszenia materiałów stanowiących własność biblioteki poza czytelnię, bez zgody bibliotekarza.

 

§ 25

Opuszczając czytelnię należy złożyć wypożyczone dzieła u bibliotekarza.

 

§ 26

Dzieła otrzymane do czytelni po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.