Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół w Kochanowicach

 • GŁÓWNE CELE PROGRAMU

a) przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej,
b) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji zawodowych i kreowania kariery zawodowej,
c) kreślenie własnych predyspozycji i zainteresowań,
d) przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
e) gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
f) pomoc uczniom w rekrutacji do szkół ponad gimnazjalnych,
g) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lublińcu
h) współpraca ze szkołami ponad gimnazjalnymi,
i) współpraca z firmami i zakładami z terenów lublinieckich

 

Zadania:

Udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, a zwłaszcza:

 1. Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny- Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości
 2. Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach,
 3. Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu,
 4. Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,
 5. Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy,
 6. Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy,
 7. Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań,
 8. Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych szkół) w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych.
 • SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU

Uczniowie

 • Poznanie siebie, samodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych;
 • Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego, kontynuowania nauki w szkołach programowo wyższych;
 • Podejmowanie decyzji zawodowych i edukacyjnych z uwzględnieniem swego stanu fizycznego i zdrowotnego;
 • Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy;
 • Kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem;
 • Określenie swojego potencjału jako podstawy do kształtowania przyszłości;
 • Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy;
 • Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.

Rodzice

 • Dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych, wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach;
 • Zapoznanie rodziców z problematyką wyboru zawodu i możliwościami dalszego kształcenia;
 • Dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych;

Nauczyciele

 • Uświadomienie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe tematyki z zakresu orientacji zawodowej;
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów z zakresu problematyki wyboru zawodu i możliwości kształcenia w ramach lekcji przedmiotowych;
 • Wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji zawodowej na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami.

 

Poradnictwo indywidualne

 1. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom;
 2. Kierowanie uczniów w szczególnych przypadkach do specjalistów.
 3. Umożliwianie indywidualnych porad u specjalistów z MCIZ i PPP

Współpraca z rodzicami

 1. Prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów;
 2. Włączenie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań z zakresu poradnictwa zawodowego;
 3. Uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno-zawodowe ich dzieci -rodzic jako pierwszy doradca zawodowy swego dziecka;
 4. Konsultacje z rodzicami uczniów, którzy mają różnorodne problemy.

 

Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspomagającymi orientację zawodową i ścieżki kariery

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
 2. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej,
 3. Szkoły ponad gimnazjalne,
 4. Zakłady i firmy rejonu lublinieckiego
 5. Współpraca z Uczelniami Wyższymi oraz Centrum Nauki Kopernik

PLAN REALIZACJI ZAŁOŻONYCH ZADAŃ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I I KLASA GMINAZJUM

Dla uczniów:

 • Świat zawodów. Warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu.- (Poradnia PP Lubliniec)
 • Wstępne zainteresowania zawodowe i potrzeba podejmowania decyzji zawodowych – pedagog
 • Określanie typów kształcenia zawodowego – pedagog
 • Poznawanie mocnych i słabych stron potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji zawodowych – wychowawca/pedagog

Dla rodziców:

 • Rola rodziców w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych – doradcy zawodowi Poradni PP z Lublińca

KLASA II GIMNAZJUM

Dla uczniów:

 • Poznawanie siebie – mocne i słabe strony – specjaliści MCIZ Częstochowa,
 • Nauka przedsiębiorczości – gra interaktywna – specjaliści MCIZ,
 • Określanie kierunków kształcenia i preferencji zawodowych – specjaliści MCIZ
 • Indywidualne konsultacje wspierające wybrane kierunki kształcenia – specjaliści MCIZ

Dla rodziców:

 • Rola rodziców w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych – doradcy zawodowi Poradni PP z Lublińca

KLASA III GIMNAZJUM

Dla uczniów:

 • Indywidualne konsultacje dotyczące wyboru kierunku kształcenia – specjaliści MCIZ,
 • Informacja o lokalnym rynku kształcenia ponad gimnazjalnego – pedagog,
 • Organizacja wycieczek zawodoznawczych – pedagog,
 • Organizacja udziału w Targach Edukacyjnych – pedagog,
 • Organizacja spotkań uczniów z przedstawicielami szkół ponad gimnazjalnych – pedagog, wychowawcy klas,
 • Pomoc w rekrutacji elektronicznej – nauczyciel informatyki/ pedagog

Dla rodziców:

 • Rola rodziców w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych – doradcy PPP,
 • Informacje o rekrutacji elektronicznej – n-l informatyki/wychowawca/pedagog
 • Konsultacje związane z wyborem kierunku kształcenia dzieci – wychowawca/pedagog